Bedrijfslocaties

De ondernemingen van de deelnemers van Landbouw op Peil moeten met hun bedrijfsvoering rekening houden met de specifieke omstandigheden van hun bedrijfslocatie. 

Monitoringsresultaten maatschap Lerink

Het bedrijf van de GertonLerink is gelegen te Eibergen. Het bedrijf heeft 120 melkkoeien, 40 pinken, 35 kalveren en 900 vleesvarkens. Het bedrijf ligt in het dal van de Berkel, welke aan de zuidzijde van het bedrijf stroomt. Het bedrijf heeft 53,6 ha grasland, 18 ha maïs, 4,4 ha graan (zomergerst) en is geheel zelfvoorzienend met een overschot aan ruwvoer (geschat 50.000 kg ds). De huiskavel is 56 ha. De heer Lerink maakt geen gebruik van beregening. Eén keer in de twaalf jaar past de heer Lerink graslandverbetering toe. De mechanisatie wordt door het eigen bedrijf uitgevoerd.

Maatregelen:

 • Wateraanvoer Berkel
 • Ondiepe en nauwe Drainage
 • Boerenstuwen
 • Infiltratie via drains

Monitoring:

 • Grondwaterstandsbuizen (1, 2, 3, 4)
 • Boerenstuwen (1, 2, 3, 4)
 • Bodemvochtmeting
 • Lokale neerslag en verdamping (neerslagstation ....)

Resultaten monitoring:

 • Grondwaterstanden - neerslag en verdamping
 • Stuwenstanden
 • Relatie grondwaterstanden en stuwstanden

Bevindingen deelnemer

 • Gewasgroei en opbrengst
 • Draagkracht
 • Bewerkingen uitgevoerd

Toelichting resultaten tot op heden:

Er is weinig neerslag gevallen tot op heden. Door het opzetten van de stuwen is de grondwaterstand relatief hoog gebleven.

Gerton Lerink ...

... uit Eibergen is melkveehouder met 75 hectare grond en 120 koeien. Daarnaast hebben ze nog 900 vleesvarkens. "Ons bedrijf ligt tegen de Berkel aan en bestaat voornamelijk uit klei en zand. De grond is na regen gauw trapgevoelig voor beweiding," vertelt Gerton. Bij deze melkveehouder worden peilbuizen en sensoren geplaatst die moeten zorgen voor de sturing van voldoende water uit de Berkel. De verwachting is dat hierdoor het grondwaterpeil in droge tijden zal stijgen. "Voor ons zal echter de peilgestuurde drainage het meest ingrijpend zijn. Het waterschap zorgt ervoor dat we het water uit de sloot boven de stuw in het drainagesysteem kunnen laten stromen. De drainage dient vervolgens als watertoevoer in droge perioden. Theoretisch ziet deze peilgestuurde drainage er goed uit en we verwachten dat we hiermee het grondwater op het gewenste peil kunnen krijgen."