Bedrijfslocaties

De ondernemingen van de deelnemers van Landbouw op Peil moeten met hun bedrijfsvoering rekening houden met de specifieke omstandigheden van hun bedrijfslocatie.

Joan Beernink ...

... uit Beltrum heeft een melkveehouderij met 50 hectare grond en 120 koeien. "Onze gronden liggen lager dan de omgeving, waardoor het veelal te nat is. Als de te verwachten klimaatverandering de gewasproductie beperkt, moet je meer doen dan alleen het waterbeheer optimaliseren. De kwaliteit van de bodem is ook erg belangrijk. Hoe doorlatend is deze, hoe hoog is het humusgehalte, hoe is het bodemleven. De maatregelen zijn een totaalpakket, vele kleine beetjes helpen ook een grote te maken."

Maatregelen voor een beter waterbeheer bij Joan zijn peilgestuurde drainage, de aanleg van boerenstuwen in hun sloten en het aanleggen van een stuw in de waterschapssloot. "Zo houden we water vast voor tijden van droogte en voorkomen we wateroverlast. Dit is beter omdat water op maaiveld slecht is voor het bodemleven. Ook zorgen we dat we humusafbraak van de bodem voorkomen door deze te woelen in plaats van te ploegen en we onderzoeken nog in hoeverre een ander voedergewas kan zorgen voor een betere doorlatendheid van de bodem en verbetering van het humusgehalte. Daarnaast vestigen we een blauwe dienst op de waterschapssloot. Wij onderhouden de sloot en gebruiken het restproduct als humus voor de grond en hooi voor de dieren."

Joan geeft aan dat het beïnvloeden van de bodem zelfstandig kan. Bijzonder binnen Landbouw op Peil is dat de sector samenwerkt met het waterschap. "Door de boeren te betrekken bij het waterbeheer kunnen plaatselijke oplossingen bijdragen aan de wateropgave van het waterschap. Hierdoor wordt de wisselwerking tussen boeren en het waterschap beter en versterk je elkaar. Waterbeheerders en de landbouwsector spelen proactief in op het veranderende klimaat." Volgens Joan zijn communicatie, proactief handelen, en dynamisch peilbeheer de antwoorden op de toekomst, het is de kunst om over je eigen grenzen heen te kijken en gezamenlijk vooruit te zien.