Deelnemers Landbouw op Peil gestart met praktijkonderzoek

De zoektocht naar mogelijke oplossingsrichtingen voor klimaatbestendig waterbeheer op hogere zandgronden met oog voor een vitale landbouw is gestart. Dit onderzoek moet leiden tot praktijkgerichte maatregelen. Inmiddels hebben de eerste bedrijfsbezoeken bij de deelnemende agrarische ondernemers plaatsgevonden en is een aanzet gemaakt tot het opstellen van bedrijfswaterhuishoudingsplannen. De deelnemers zijn via deze website te volgen .

Ook op de hogere, vrij afwaterende zandgronden in Oost-Nederland zijn de gevolgen van de klimaatverandering merkbaar. Extreem droge en natte perioden komen steeds vaker voor. Voor de landbouwsector een hele uitdaging om de bedrijfsvoering rendabel te houden. LTO-Noord, de waterschappen uit deelstroomgebied Rijn-Oost (Reest en Wieden, Regge en Dinkel, Rijn en IJssel, Velt en Vecht en Groot Salland), de provincies Overijssel, Drenthe en Gelderland, het ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie (EL&I) en individuele agrariërs slaan met het project Landbouw op Peil de handen ineen om deze problematiek het hoofd te bieden.

Landbouw speelt in op veranderende omstandigheden

Door in natte perioden meer water in de ondergrond vast te houden, kan in tijden met weinig of geen neerslag voldoende vochtvoorziening zijn. Bovendien is het noodzakelijk om in tijden van hevige neerslag meer water te bergen, zodat problemen benedenstrooms voorkomen kunnen worden. Landbouw op Peil onderzoekt op bedrijfsniveau welke maatregelen werken. Zo zijn we beter op de hoogte van de gevolgen van grondwaterpeilen op landbouwopbrengsten, de gevoeligheid van gewassen voor langere natte en droge perioden en de mogelijkheid om gewassen in te zetten met een hogere weerstand tegen peilfluctuaties en een mindere belasting op de waterkwaliteit.

De vijftien agrarische deelnemers denken mee over mogelijke oplossingen en stellen hun grond beschikbaar voor onderzoek en experimenten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om peilmetingen, peilbeheer, grondbewerkingen en experimenten met gewaskeuze. Tijdens de eerste bedrijfsbezoeken zijn de knelpunten en mogelijke maatregelen geïnventariseerd. Deze worden nu samengevat in een bedrijfswaterhuishoudingsplan. In een volgende fase realiseren we pilots om de maatregelen en de effecten te toetsen. Uiteindelijk moet Landbouw op Peil handige tips opleveren om zelf bij te dragen aan een duurzaam waterbeheer waar de landbouw ook profijt van heeft.