Internationale belangstelling voor Landbouw op Peil

Hoewel het project Landbouw op Peil officieel is afgesloten blijft er volop (inter-) nationale belangstelling voor het bijzondere project en de resultaten.

Hergebruik effluent

Op donderdag 18 september ontving ons waterschap de afdeling Onderzoek en Studies van de Bodemkundige Dienst van België. De medewerkers van die afdeling zijn geïnteresseerd in Landbouw op Peil en met name in de resultaten die worden geboekt met het hergebruik van effluent voor irrigatie via ondergrondse infiltratie (via drainbuizen) tijdens het teeltseizoen. Bij agrariër René Asbreuk, één van de deelnemers aan het project Landbouw op Peil, wordt deze methode met succes toegepast. Bij René wordt daarnaast ook gebruik gemaakt van een bijzondere vorm van buisdrainage, namelijk KlimaatAdaptieve Drainage (KAD). Meer info over deze vorm van drainage is te vinden op www.landbouwoppeil.nl en http://www.futurewater.nl/kad/ .

Vragen

De vragen vanuit de Belgische Bodemkundige Dienst op deze combinatie van infiltratie van effluent en drainage richtten zich ook op de kwaliteitscomponenten ervan. Wat doet het effluent in de bodem, komen stoffen die in effluent zitten ook uiteindelijk in het gewas, komt het effluent uiteindelijk - na bodempassage - schoner in de beek terecht? Allemaal vragen waar we eigenlijk nog geen of slechts gedeeltelijk antwoord op kunnen geven, maar waar we nu via gerichte monitoring de komende jaren meer duidelijkheid
over willen gaan geven.

Goed verlopen dag

De ochtend werd gebruikt om kennis te delen, de middag om het Landbouw op Peil-project in Haaksbergen/St Isidorushoeve te bezoeken en met deelnemers te spreken. Naast de Belgische gasten en medewerkers van het waterschap waren ook Jan van Bakel (De Bakelse Stroom), Ge van den Eertwegh (KnowH2O) en Ruud Bartholomeus (KWR) aanwezig. Jan en Ge hebben aan de wieg van de ontwikkeling van het KAD-systeem gestaan en Ruud is betrokken bij de kwaliteitsmonitoring. De Belgische gasten waren bijzonder te spreken over het Maatregelenboek Landbouw op Peil. Daarin staat beschreven welke maatregelen bij welke omstandigheden het meest succesvol werden toegepast.

www.landbouwoppeil.nl