Kennisbijeenkomst “Klimaatadaptief waterbeheer, wat biedt de bodem?”

Op 2 maart heeft er een nationale bijeenkomst plaatsgevonden over de rol van de bodem bij een klimaatadaptief waterbeheer. De organisatie was in handen van SKB en STOWA, twee landelijke stichtingen op het gebied van bodem en water. Zo'n 70 experts op het gebied van bodem, water, gewassen en monitoring deelden hier hun inzichten en ervaringen. Ook het project Landbouw Op Peil (LOP) is hier toegelicht en was er een stand om informatie uit te wisselen.

Voldoende organische stof in bodem essentieel

De belangrijkste conclusie van deze dag was ongetwijfeld het belang van voldoende organische stof in de bodem. Meerdere sprekers noemden de positieve effecten van een hoog gehalte aan organische stof op zowel het waterbeheer als gewasproductie. "Voldoende organische stof in de bodem zorgt bijvoorbeeld voor een verbeterde infiltratiecapaciteit en verminderde kans op verdichting van de toplaag (slemp). Dit zorgt ervoor dat de afspoeling van regenwater en voedingsstoffen over maaiveld afneemt."

Ook zien we dat in bodems met hogere gehalten aan organische stof de bergingscapaciteit voor water in de bodem ook groter is. Voor de agrariër biedt dit perspectief, want er is meer bodemvocht in het groeiseizoen. Maar ook voor de waterbeheerder is het belangrijk in verband met het vasthouden en beperken van afvoerpieken. Benadrukt werd dat het verhogen van het organische stof gehalte niet van het ene op het andere jaar gerealiseerd kan worden maar vele jaren van duurzaam bodembeheer vergt.

Verbetering op langere termijn

Tips om de hoeveelheid organische stof in de bodem op de lange termijn te verbeteren werden uitgewisseld. Bijvoorbeeld door niet kerende grondbewerking toe te passen, organische restproducten zoveel terug te brengen op het land en de koolstofkringlopen zoveel mogelijk te sluiten.

Landbouw op Peil

Vanuit Landbouw op Peil zijn er contacten gelegd met diverse kennisinstituten en projecten. Bijzonder veel overeenkomsten qua type project zijn er met het project ‘Bufferboeren' in Noord-Brabant. Een vorm van kennisuitwisseling met dit project lijkt wenselijk om van elkaars inzichten te leren.