MVO Award 2013 voor Landbouw op Peil

De MVO Award van de NWB Bank is op 28 januari uitgereikt aan het project Landbouw op Peil. Waterschap Vechtstromen is de initiatiefnemer van dit project waarin verschillende overheden en agrariërs samenwerken aan het vinden van oplossingen voor zowel de droogte- als de wateroverlastproblematiek in de landbouwsector. De MVO Award, dit jaar een geldbedrag van 50.000 euro, wordt ingezet om het project Landbouw op Peil verder uit te rollen.

De NWB Bank heeft de MVO Award ingesteld om innovatieve, creatieve en daadkrachtige projecten die een bijdrage leveren aan de maatschappij, te stimuleren. De jury van de MVO Award, onder voorzitterschap van professor Ellen van Donk (hoogleraar Aquatische Ecologie aan de Universiteit van Utrecht en gasthoogleraar aan de Universiteit van Lund in Zweden), heeft geoordeeld dat Landbouw op Peil het beste van alle inzendingen voldeed aan de voorwaarden die aan de Award zijn verbonden. De jury roemt Landbouw op Peil als een van de weinige projecten waarbij waterbeheerders en agrariërs gericht samenwerken om voor een goed evenwicht te zorgen in het vasthouden en beheerst afvoeren van water. Ook vindt de jury dat het project een voorbeeldfunctie kan hebben voor de hele zoetwatervoorziening van Oost-Nederland. Waterschapsvoorzitter Stefan Kuks ontving de prijs uit handen van mevrouw Ellen van Donk en de heer Ron Walkier, voorzitter van de directie van de NWB Bank.

Stimuleringsregeling

Waterschap Vechtstromen gaat het aan de prijs verbonden geldbedrag van 50.000 euro inzetten voor een stimuleringsregeling om het project Landbouw op Peil verder uit te rollen. Daarover zegt Stefan Kuks: ‘De MVO Award is voor ons een aanmoediging om door te gaan om het ingeslagen pad.' Vanuit het bestaande partnerschap (waterschappen Vechtstromen, Reest en Wieden en Rijn en IJssel) zullen honderd landbouwbedrijven in het gebied Rijn Oost worden voorzien van een bedrijfswateradvies en zo het gebied klimaatbestendig maken. ‘Zo blijven we gezamenlijk investeren in de vitaliteit van de landbouw en gaan we samen verder met deze manier van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen,' besluit een trotse Stefan Kuks.

Over Landbouw op Peil

Het klimaatbestendig maken van het watersysteem en het verbeteren van de waterkwaliteit op hogere zandgronden hebben veel invloed op de landbouw. Om grip te houden op het gewenste waterpeil onderzoeken de waterschappen Vechtstromen, Reest en Wieden en Rijn en IJssel, de provincies Overijssel, Drenthe en Gelderland, LTO-Noord en het ministerie van Economische Zaken, samen met individuele agrarische bedrijven, welke maatregelen in de praktijk werken.

Zo kunnen we in de toekomst inspelen op de veranderende omstandigheden en de schade door droogte
en vernatting van gronden beperken. Doel van het project Landbouw op Peil is dan ook het verbeteren van het waterbeheer met oog op de toekomst, zodat een vitale landbouw behouden blijft. Vanaf 2011 hebben vijftien agrarische ondernemers in Oost-Nederland hun grond beschikbaar gesteld voor onderzoek en
experimenten op het gebied van peilmetingen, peilbeheer en experimenten met gewaskeuze. Het project werd eind 2013 afgesloten.

De NWB Bank

Naast een sterke financiële positie en een efficiënte bedrijfsvoering hecht de NWB Bank veel waarde aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. De NWB Bank wil bijdragen aan een stabiele en robuuste financiële sector die op zijn beurt bijdraagt aan een economie die de mens dient en daarbij het leefmilieu zo min mogelijk belast. Daarom verstrekt de NWB Bank alleen leningen aan instellingen of activiteiten die de uitgangspunten van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) naleven. De MVO Award, die de bank heeft ingesteld en jaarlijks wordt uitgereikt, ondersteunt dit uitgangspunt.

Landbouw op Peil ontvangt subsidie uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.