Presentatie eerste monitoringsresultaten Landbouw op Peil

Oost-Nederland bestaat voor het merendeel uit hogere, vrij afwaterende zandgronden. De klimaatverandering zorgt voor een toenemende kans op extreme regenval en extreme droogte. Voor de landbouwsector is het een hele uitdaging om onder deze omstandigheden een rendabele bedrijfsvoering te handhaven.

In het project Landbouw op Peil onderzoeken waterbeheerders en agrariërs samen op welke wijze in de praktijk ingespeeld kan worden op deze veranderende omstandigheden. Dit moet leiden tot praktijkgerichte maatregelen, die het waterbeheer in het gebied verbeteren en tegelijkertijd de landbouwfunctie van de gronden versterken.

Klimaatbestendig watersysteem

Het klimaatbestendig maken van het watersysteem en het verbeteren van de waterkwaliteit op hogere zandgronden hebben grote invloed op de landbouw. Om grip te houden op het gewenste waterpeil, onderzoeken de waterschappen uit het deelstroomgebied Rijn-Oost, provincies, LTO-Noord en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) samen met individuele agrarische bedrijven welke maatregelen in de praktijk werken. Zo kunnen we in de toekomst inspelen op de veranderende omstandigheden en de schade door droogte en vernatting van gronden beperken. Doel van het project Landbouw op Peil is dan ook het verbeteren van het waterbeheer met oog op de toekomst, zodat een vitale landbouw behouden blijft.

Kennis en ervaringen delen

Op donderdag 8 november ontmoeten de deelnemende agrariërs, projectgroepleden en bestuurders elkaar op het akkerbouwbedrijf (250 ha.) van de familie Steggink in Kloosterhaar. De eerste ervaringen van de deelnemers worden met elkaar besproken en er wordt vooruitgekeken naar het komende groeiseizoen. Steggink heeft maatregelen genomen om het watersysteem klimaatbestendiger te maken en de waterkwaliteit te verbeteren. ‘Onze grond heeft erg veel hoogteverschil', zegt Ben Steggink. ‘De hogere percelen zijn regelmatig te droog. Hiervoor hebben we nu een sloot gegraven die aansluit bij het aangrenzende kanaal waar we water uit aanvoeren. Verder hebben we meerdere boerenstuwen waarmee we zelf water vasthouden en -sturen.' Of de genomen maatregelen het gewenste effect laten zien, wordt op 8 november besproken.