Project Landbouw op Peil levert waardevolle resultaten op

Met het project Landbouw op Peil onderzoeken de waterschappen Vechtstromen, Reest en Wieden en Rijn en IJssel, de provincies Overijssel, Drenthe en Gelderland, LTO-Noord en het ministerie van Economische Zaken, samen met vijftien individuele agrarische bedrijven, welke maatregelen in de praktijk kunnen worden toegepast om het watersysteem klimaatbestendig te maken. Op maandag 31 maart worden de resultaten tijdens het Landbouw op Peil congres gepresenteerd.

Ons klimaat verandert en dat heeft gevolgen voor het beheer van grond- en oppervlaktewater. En dat heeft op zijn beurt weer gevolgen voor de landbouw. Oost-Nederland bestaat voor het merendeel uit hogere, vrij afwaterende zandgronden. In dit gebied zullen extreem droge en natte periodes steeds vaker voorkomen. Het project Landbouw op Peil is bedoeld om waterbeheer te verbeteren met het oog op de toekomst, zodat
een vitale landbouw behouden blijft.

Resultaten uit de praktijk

Vanaf 2011 hebben vijftien agrarische ondernemers in Oost-Nederland hun grond beschikbaar gesteld
voor onderzoek en experimenten op het gebied van waterkringloop, gewassen, bodem en bedrijfsvoering. Het project Landbouw op Peil heeft daardoor voor de agrariërs belangrijke informatie opgeleverd. Voor de waterschappen en de provincies zijn belangrijke gegevens beschikbaar gekomen over de samenhang tussen landbouwkundige en waterhuishoudkundige maatregelen en de praktische toepasbaarheid daarvan. Resultaten van het project worden inmiddels toegepast in het nationale Deltaprogramma, in het bijzonder als het gaat om de zoetwatervoorziening van de hoge zandgronden.

Boek ‘Optimalisatie bodem en water'

De ervaringen die in het project Landbouw op Peil in de praktijk van vijftien agrarische ondernemingen zijn opgedaan worden in het boek ‘Optimalisatie bodem en water' beschreven dat tijdens het congres wordt uitgereikt. Het boek beschrijft de problemen die een te natte of te droge bodem met zich mee kunnen brengen en vertaalt deze naar praktijkgerichte maatregelen die het waterbeheer verbeteren en tegelijkertijd de landbouwfunctie van de grond versterken.

Landbouw op Peil ontvangt subsidie uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.