Stimuleringsregeling om agrarische bedrijfsvoering te verbeteren

Lancering boek en nieuwe stimuleringsregeling voor agrariërs tijdens congres Landbouw op Peil.

Het project Landbouw op Peil heeft voor agrariërs, waterschappen en provincies belangrijke resultaten opgeleverd. Het congres ‘Duurzaam waterbeheer voor een vitale landbouw' op 31 maart stond in het teken van deze resultaten van de experimenten die bij vijftien agrarische ondernemers zijn uitgevoerd. De waterschappen Vechtstromen, Reest en Wieden en Rijn en IJssel, de provincies Overijssel, Drenthe en Gelderland, LTO-Noord en het ministerie van Economische Zaken stellen nog tachtig agrariërs in de gelegenheid een bedrijfswateradvies op te laten stellen en hun bedrijfsvoering te verbeteren.

Ons klimaat verandert en dat heeft gevolgen voor het beheer van grond- en oppervlaktewater. En dat heeft op zijn beurt weer gevolgen voor de landbouw. Oost-Nederland bestaat voor het merendeel uit hogere, vrij afwaterende zandgronden. In dit gebied zullen extreem droge en natte periodes steeds vaker voorkomen. Het project Landbouw op Peil is bedoeld om waterbeheer te verbeteren met het oog op de toekomst, zodat
een vitale landbouw behouden blijft.

Resultaten uit de praktijk in boek ‘Optimalisatie bodem en water'

Vanaf 2011 hebben vijftien agrarische ondernemers in Oost-Nederland hun grond beschikbaar gesteld voor onderzoek en experimenten op het gebied van waterkringloop, gewassen, bodem en bedrijfsvoering. De resultaten van de experimenten zijn beschreven in het boek ‘Optimalisatie bodem en water' dat tijdens het congres werd gepresenteerd. Het boek geeft praktische tips voor de omgang met bodem en water
in de agrarische bedrijfsvoering. Het boek kan worden aangevraagd via de website www.landbouwoppeil.nl.

Stimuleringsregeling bedrijfswateradvies

Onlangs ontving het project Landbouw op Peil de MVO Award van de NWB Bank. De prijs, 50.000 euro,
wordt gebruikt om tachtig agrariërs in de gelegenheid te stellen een bedrijfswateradvies op te laten stellen. Het bedrijfswateradvies geeft inzicht in de bedrijfsvoering van het bedrijf en maatregelen die het waterbeheer kunnen verbeteren en de landbouwfunctie van de grond kunnen versterken. Agrariërs die
van de regeling gebruik willen maken kunnen het aanvraagformulier en de voorwaarden vinden hier op de website. Aanmeldformulier voor de regeling.

Landbouw op Peil ontvangt subsidie uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.


Landbouw op peil congres

Monique Sleiderink interviewt deelnemers aan het project, vlnr Ben ter Schure, Marco Arts, Gerald Aveskamp, Bas Breman en Bas Worm

Landbouw op peil congres

Stefan Kuks (waterschap Vechtstromen), Monique Esselbrugge (Provincie Overijssel), Marga Kool (waterschap Reest en Wieden) en Siem Jan Schenk (LTO Noord) maken de tachtig extra bedrijfswateradviezen bekend.

Landbouw op peil congres

Stefan Kuks (waterschap Vechtstromen), Monique Esselbrugge (Provincie Overijssel), Marga Kool (waterschap Reest en Wieden) en Siem Jan Schenk (LTO Noord) maken de tachtig extra bedrijfswateradviezen bekend.