Waterschap Regge en Dinkel en LTO-Noord aardig op een lijn

Ensink in Weerselo was op woensdag 14 maart het trefpunt voor een kader-contactdag van waterschap Regge en Dinkel en LTO-Noord. Zo'n vijftig bestuurders van zowel de waterschappen als de plaatselijke LTO-afdelingen Twente troffen elkaar om te praten over het thema water en de strategische agenda, het agrarisch deltaplan en het project Landbouw op Peil.

Belangrijke thema's

Het dagvoorzitterschap was in handen van Netty Wakker, hoofd Communicatie & Marketing en Verenigingszaken van LTO-Noord. Zij leidde de bijeenkomst in goede banen.

Henk Holterman, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Regge en Dinkel verzorgde het openingswoord, waarna watergraag Stefan Kuks sprak over de relatie waterschap-landbouw, specifiek toegespitst op waterkwantiteit en waterkwaliteit. Siem Jan Schenk, voorzitter van LTO-Noord, sprak vervolgens over het belang van een goed functionerend watersysteem voor de landbouw, wateroverlast en droogte. Ook betaling en zeggenschap en de gezamenlijke verantwoordelijkheid om samen te werken waren thema's die de revue passeerden.

Geanimeerde discussies

Aansluitend werd een paneldiscussie gehouden. Vanuit de zaal waren er positieve geluiden te horen over de meerwaarde van bijeenkomsten zoals deze. Er werden ook vragen gesteld aan de panelleden. Over het thema herijking EHS werd even gediscussiëerd. Het waterschap en LTO zitten aardig op een lijn.

Praktijkervaringen aan bod

Na de pauze lichtte Leo Heitbrink (accountmanager LTO en senior beleidsmedewerker van het waterschap) het Rijn Oost project Landbouw op Peil toegelicht. De Rijn Oost waterschappen en LTO Noord hebben met provincies en een aantal partners het project Landbouw op Peil opgezet om met elkaar te bezien hoe het beste met de klimaatveranderingen omgegaan kan worden. René Asbreuk, een van de veertien deelnemende agrariërs, vertelde enthousiast over zijn deelname en aan dit project en de ervaringen tot nu toe. Welke maatregelen voor zijn bedrijf van toepassing zouden kunnen zijn, hoe tot een keuze is gekomen en hoe deze in uitvoering zijn gebracht.

Aansluitend verzorgde Gé van den Eertwegh van Future Water een toelichting op een innovatieve maatregel: Klimaat Adaptieve peilgestuurde Drainage (KAD). Deze proef is op locatie bij René Asbreuk tot uitvoering gebracht en wordt evenals de overige maatregelen de komende jaren gemonitord om te kijken of de maatregelen breder toepasbaar kunnen worden.

Tot besluit

Gerald Aveskamp, portefeuillehouder Water LTO Noord Overijssel sloot de bijeenkomst af en dankte de sprekers en aanwezigen.

Onder het genot van een broodmaaltijd was er nog voldoende tijd om te netwerken, van gedachten te wisselen en na te praten.