Projectinformatie

In Nederland zijn diverse lopende initiatieven en projecten op het gebied van klimaatbestendige landbouw en flexibel peilbeheer. Deze richten zich echter hoofdzakelijk op de veenweidegebieden in laag-Nederland. De resultaten zijn hierdoor minder relevant voor de situatie van de agrarische sector in Oost-Nederland.

In het project Landbouw op Peil onderzoeken waterbeheerders en agrariërs gezamenlijk op welke wijze in de praktijk ingespeeld kan worden op deze veranderende omstandigheden. Dit moet leiden tot praktijkgerichte maatregelen die het waterbeheer in het gebied verbeteren en tegelijkertijd de landbouwfunctie van de gronden versterken.

Koeien bij de Regge


Aanleiding

Door de verandering van het klimaat staan deze waterschappen voor de omvangrijke opgave om in natte perioden meer water in de ondergrond vast te houden.

Organisatie

In dit project werken waterschappen Reest en Wieden, Vechtstromen, Rijn en IJssel, en Groot Salland samen met provincies Overijssel, Drenthe en Gelderland, het ministerie van Economische Zaken en landbouworganisatie LTO-Noord.

Planning

In de eerste fase brengen experts de specifieke waterhuishouding bij landbouwbedrijven in kaart en in de tweede fase van het project worden maatregelen uitgevoerd .

Ambities

Concreet beoogt Landbouw op Peil om op perceelsniveau beter inzicht te krijgen in de effecten van klimaatsverandering.

Deelstroomgebied

In het deelstroomgebied Rijn-Oost zijn de waterschappen Reest en Wieden, Vechtstromen, Rijn en IJssel en Groot Salland verantwoordelijk voor droge voeten en voldoende schoon water.