Aanleiding

Het overgrote deel van de beheergebieden van de waterschappen in het stroomgebied Rijn-Oost bestaat uit landbouwgronden. Het merendeel hiervan zijn hoger gelegen, vrij afwaterende zandgronden. Kenmerkend voor deze hogere zandgronden is de variatie in bodemtypen. Dit zorgt voor een uniek landschap met veel afwisseling in natte en droge gronden, hoge en lage gebieden en voedingsrijke en -arme bodems.

Klimaatbestendig waterbeheer op hogere zandgronden

Door de verandering van het klimaat staan deze waterschappen voor de omvangrijke opgave om in natte perioden meer water in de ondergrond vast te houden. Zo kan er in tijden met weinig of geen neerslag voldoende vochtvoorziening zijn. Bovendien is het noodzakelijk om in tijden van hevige neerslag meer water te kunnen bergen, zodat problemen benedenstrooms voorkomen kunnen worden. De verwachte klimaatverandering zal in de winter zorgen voor meer neerslag en minder neerslag in de zomer. De neerslag die valt, zal naar verwachting heftiger zijn dan tot op heden gangbaar is. Bovendien heeft de Europese Unie opdracht gegeven om de ecologische kwaliteit van waterlopen te verbeteren. Daarnaast geldt dat landbouwgronden moeten voldoen aan de juiste hydrologische randvoorwaarden om een vitale landbouwfunctie te kunnen handhaven op de langere termijn. Voor waterbeheerders is het dan ook van belang om een goed evenwicht te vinden in het vasthouden en vervolgens beheerst afvoeren van water.

Landbouw op Peil uniek

De focus op landbouw en water enerzijds en de aandacht voor waterbeheer op perceelsniveau in een gebied met een grote variatie aan zandgronden anderzijds maken het project uniek. In een later stadium zal het namelijk mogelijk zijn, om voor verschillende scenario´s concrete en handige tips te geven voor een rendabele agrarische bedrijfsvoering.