Ambities

Landbouw op Peil realiseert vernieuwende maatregelen voor de hogere zandgronden die goed toepasbaar zijn in de praktijk. Deze maatregelen maken het watersysteem in het deelstroomgebied Rijn-Oost klimaatbestendig en verbeteren de waterkwaliteit met behoud van een vitale landbouw. De onderzoeksresultaten dragen tevens bij aan nieuwe inzichten op het gebied van waterbeheer en agrarische bedrijfsvoering. De kennis en ervaring worden uitgewisseld met andere bestaande onderzoeken in Nederland.

Concreet beoogt Landbouw op Peil om op perceelsniveau beter inzicht te krijgen in de effecten van klimaatsverandering:

  1. de gevolgen van grondwaterpeilen op landbouwopbrengsten;
  2. de gevoeligheid van gewassen voor langere natte en droge perioden;
  3. de mogelijkheid om gewassen te ontwikkelen met een hogere weerstand voor peilfluctuaties en mindere belasting op de waterkwaliteit.

Concrete tips en praktijkgerichte kennis om te delen

Door de (on)mogelijkheden in de praktijk te verkennen, houden we vroegtijdig rekening met de randvoorwaarden en denken we vanuit verschillende perspectieven. Daarmee willen we rekening houden met ieders belangen en komen we tot duurzame maatregelen die het watersysteem klimaatbestendig maken, mogelijk de waterkwaliteit verbeteren en de landbouwfunctie versterken. De gemeenschappelijke boodschap die wij uitdragen is eenduidig en voelt ´eigen´ voor iedere betrokken organisatie. De successen en ‘lessons learned' uit deze pilots dienen als voorbeeld en dragen we actief uit aan geïnteresseerden binnen en buiten het deelstroomgebied Rijn-Oost. Bovendien geven de betrokkenen als ambassadeur binnen hun netwerk bekendheid aan behaalde (tussen)resultaten en de achterliggende filosofie. Hierdoor groeit de bewustwording exponentieel. Zo creëren we een breder draagvlak en een grotere betrokkenheid onder agrariërs, maar ook bij beleidsontwikkelaars en waterbeheerders.

Uiteindelijk zal Landbouw op Peil bedrijfswaterhuishoudingsplannen opleveren voor vijftien agrarische bedrijven. Gezien de perceelgrootte van deze bedrijven investeert Landbouw op Peil daarmee in gemiddeld vier hectare klimaatbestendige landbouwgrond per bedrijf. Bovendien leidt Landbouw op Peil tot nieuwe kennis en inzichten in klimaatbestendige agrarische bedrijfsvoering. Deze kennis en ervaring hebben we opengesteld voor een groot publiek, ondermeer door middel van het maatregelenboek.