Fase 1

Voor vijftien landbouwbedrijven zal een bedrijfswaterhuishoudingsplan op bedrijfsniveau worden opgesteld. Centraal hierin staat het onderzoek naar de actuele en de te verwachten waterhuishouding als gevolg van klimaatverandering en de betekenis hiervan voor de bedrijfsvoering van de landbouwbedrijven. Hierbij wordt onder andere de actuele droogte- en natschade als gevolg van drogere zomers, nattere winters en heftiger buien en de gevolgen voor de bedrijfsvoering in kaart gebracht. Ook zal gezocht worden naar concrete oplossingsrichtingen.

Voor een bedrijfswaterhuishoudingsplan worden onder andere de volgende acties uitgevoerd:

  • in kaart brengen actuele bedrijfsvoering (gewaskeuze, teelten, grondbewerking, opbrengsten);
  • analyseren watersysteem (aanwezige peilbuizen, detailontwatering, leggerwaterlopen, peilen, kunstwerken, etc.);
  • in kaart brengen klimaatgegevens van dichtstbijzijnde KNMI-station;
  • opstellen of verfijnen bodemkaart;
  • realiseren bodemvocht- en waterbalansberekeningen;
  • bepalen van de bedrijfsresultaten.

De bedrijfswaterhuishoudingsplannen worden volgens een vaste methodiek opgesteld. Op hoofdlijnen ziet dit er als volgt uit:

  1. de diverse scenario's van de beoogde maatregelen;
  2. de verwachte verandering in de waterhuishouding;
  3. de verandering in de productie van gras en/of overige landbouwgewassen;
  4. overzicht advies.