Thema's

Landbouw op Peil is geen op zich zelf staand programma, maar sluit aan bij andere programma's binnen verschillende beleidsdomeinen.

Paarden bij Doorbraak


Water

We zorgen voor voldoende schoon water en droge voeten. Voor agrarisch grondgebruik, de natuur en wonen. Hierbij staat veiligheid en het voorkomen van wateroverlast voorop en zoeken we naar een duurzaam evenwicht.

Landbouw

Voor agrarische bedrijfsvoering is het van belang om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van schade aan gewassen door langdurige perioden van droogte of te veel neerslag.

Klimaat

We maken ons op voor klimaatverandering. Door toenemende weersextremen kunnen de rivieren in ons deelstroomgebied op piekmomenten het water niet goed verwerken.

Ruimte en beleving

In stedelijk en landelijk gebied is ruimte voor water noodzakelijk, dus stemmen we de herinrichting van het watersysteem af op de omgeving.

Integrale aanpak

Samen met verantwoordelijken voor ruimtelijke ordening, landbouw, natuur, milieu en recreatie zorgen we voor een evenwichtig waterbeheer. Met een integrale aanpak werken we aan een duurzame balans.