Klimaat

Nederland maakt zich op voor de klimaatverandering. Omdat grote delen van Nederland lager liggen dan het zeeniveau en het peilniveau op de rivieren, zijn waterkeringen, zoals duinen, dijken en kaden noodzakelijk. Door toenemende weersextremen kunnen de rivieren in ons deelstroomgebied op piekmomenten het water niet goed verwerken. Daar waar de rivier smal is, kan het water heel snel tot gevaarlijke hoogte stijgen. Aangezien we de inwoners voldoende bescherming willen bieden tegen wateroverlast, zorgen we dat waterkeringen sterk genoeg zijn, maar ook dat we de schade door verdroging beperken. Ook geven we rivieren meer ruimte door bijvoorbeeld dijkverlegging, afgraving van delen van de uiterwaard, de aanleg van geulen of verdieping van de rivierbodem en terugbrengen van beken in de oude meanderende loop.

Landbouw op Peil sluit feilloos aan bij het landelijke Deltaprogramma over de lange termijnveiligheid en de zoetwatervoorziening. "Geen gemakkelijke puzzel," concludeerde deltacommissaris Kuijken al eerder tijdens zijn bezoek aan Twente begin april 2011. "Duidelijk is dat het zoeken naar oplossingen door alle partijen samen gedaan moet worden. Niet alleen door waterschap of provincie, maar samen met gemeenten, boeren, burgers en Rijksoverheid."

Adaptatie Ruimte en Klimaat

Het nationale programma ‘Adaptatie Ruimte en Klimaat' (ARK) heeft de maatschappelijke, bestuurlijke en ruimtelijke aanpassingen in kaart gebracht die nodig zijn om Nederland klimaatbestendig te maken. Binnen dit programma worden knelpunten, bedreigingen en kansen benoemd die kunnen ontstaan bij klimaatbestendig ruimtegebruik. De strategie richt zich vooral op veiligheid, biodiversiteit, economie en kwaliteit van de leefomgeving.