Landbouw

Ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering is het van belang om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van schade aan gewassen door langdurige perioden van droogte of te veel neerslag. Hierbij speelt de beleving van de ondernemers ook een rol. Er bestaat namelijk een altijd terugkerende discussie over de juistheid van de modelberekeningen voor grond- en oppervlaktewaterpeilen en de daarvan afgeleide opbrengstvermindering versus de ervaringen en percepties van de betrokken agrarische bedrijven zelf. Deze verschillen in inzichten zijn overal op de hogere zandgronden aan de orde en bemoeilijken het daadwerkelijk klimaatbestendig maken van het watersysteem. De beleidsvorming en het beheer betreffende de grondwaterpeilen en de bedrijfsvoering hebben baat bij het dichten van dit kennis en ervaringshiaat.