Ruimte en beleving van water

Zowel in stedelijk als in landelijk gebied is ruimte voor water noodzaak. De herinrichting van het watersysteem stemmen we af op de omgeving. We hebben daarbij aandacht voor de verschillende functies in een gebied, zoals agrarisch grondgebruik, natuur, maar ook beleving van water. Een natuurlijke inrichting van water en het toegankelijk en bereikbaar maken van water dragen daar aan bij. We helpen om water in de stad en water op het platteland zichtbaar te maken. Zo draagt water bij aan de ruimtelijke kwaliteit en wordt een duurzaam evenwicht en wordt een evenwichtig waterbeheer zorgvuldig ingepast in landschap en omgeving. Voor inwoners en recreanten fantastisch om te genieten.

Provinciale omgevingsvisies

De provincies Overijssel en Drenthe hebben beide een strategisch kader ontwikkeld voor de fysieke leefomgeving en de ruimtelijk-economische ontwikkeling van hun provincie. Het vizier van de provincie is daarbij gericht op de 2030. Deze omgevingsvisies beschrijven wat er met de ruimte in (een deel van) een provincie mag gebeuren en de daarbij behorende belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en sturing van de provincie in het ruimtelijke domein. In de visie staat onder andere waar steden en dorpen kunnen groeien en waar ruimte is voor de diverse functies. De thema's duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit zijn de leidende thema's. Hierbij is water één van de genoemde beleidsambities. Andere ambities zijn om de ruimtelijke identiteit te versterken in samenhang met de kernkwaliteiten.

De provincie Gelderland heeft het waterbeleid beschreven aan de hand van een aantal thema's zoals landbouw, wateroverlast, watertekort, grondwaterbescherming en hoogwaterbescherming. Voor deze thema's is beschreven welke doelstellingen er liggen.