Landbouw op Peil:

Oost-Nederland bestaat voor het merendeel uit hogere, vrij afwaterende zandgronden. De klimaatverandering zorgt voor een toenemende kans op extreme regenval en extreme droogte. Door deze onomkeerbare ontwikkeling, neemt de problematiek van droogte enerzijds en wateroverlast anderzijds toe. Voor de landbouwsector in dit gebied is het een hele uitdaging om een rendabele bedrijfsvoering te handhaven. Het project Landbouw op Peil moet oplossingsrichtingen bieden die werken in de praktijk.

Bedrijfswateradvies

Een bedrijfswateradvies geeft inzicht in de bedrijfsvoering van uw bedrijf en gaat in op de maatregelen die u kunt nemen, waarbij uitgangspunt is dat uw huidige bedrijfsvoering gehandhaafd blijft of zelfs verbeterd kan worden.

stuw Beernink

Stuw Beernink

stuw lerink

Stuw Lerink

Duurzaam waterbeheer met vitale landbouw

Het klimaatbestendig maken van het watersysteem en het verbeteren van de waterkwaliteit op hogere zandgronden hebben veel invloed op de landbouw. Om grip te houden op het gewenste waterpeil onderzoeken de waterschappen uit het deelstroomgebied Rijn-Oost, provincies, LTO-Noord en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) samen met individuele agrarische bedrijven welke maatregelen in de praktijk werken. Zo kunnen we in de toekomst inspelen op de veranderende omstandigheden en de schade door droogte en vernatting van gronden beperken. Doel van het project Landbouw op Peil is dan ook het verbeteren van het waterbeheer met oog op de toekomst, zodat een vitale landbouw behouden blijft.